Рекламация на стока:

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени единствено и само под формата на изпратен имейл с попълнена Форма за рекламация на закупен продукт, изпратена на e-mail: remont@dimag.bg Рекламации по телефон НЕ се приемат! Рекламацията задължително трябва да е придружена със снимка на повредения/счупения артикул или елемент.

Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, КК Инвест Груп ООД предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на КК Инвест Груп ООД.

В момента на доставяне на стоките е изключително важно, потребителят или лице, упълномощено от него да извършат обстоен преглед на вида им. Ако бъдат констатирани несъответствия, дефекти или видими нарушения, причинени по време на транспортирането, потребителят трябва да попълни протокол за щети, в който подробно да ги опише. Задължително е това да се осъществи в присъствието на куриера. Същевременно трябва да се уведоми и служител от отдел онлайн продажби на тел. 0877 00 95 00 или на e-mail: office@dimag.bg

В случай, че потребителят приеме доставената пратка без забележки и съответно не попълни протокол за щети, той автоматично се освобождава от всякакви претенции за външни видими дефекти. Последващи рекламации се приемат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани. При липса на изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера в момента на доставката и/или ненавременно уведомяване на служител от отдел онлайн продажби на тел. 0877 00 95 00 или на e-mail:  office@dimag.bg, потребителят губи всякакви права, свързани с привеждане на констатираните дефекти в съответствие с договора за продажба.

При подаване на рекламация клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:

  • касова бележка или фактура
  • снимков материал
  • други документи, установяващи несъответствието на стоката с договоренотоВследствие на рекламацията КК Инвест Груп ООД регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай че клиентът не предяви рекламация пред КК Инвест Груп ООД в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.
    За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията. Гаранцията на закупените от www.dimagl.bg продукти е касова бележка и издадена фактура (в случаите, при които сте посочили, че желаете фактура), които ще получите като придружаваща документация към всяка поръчка.
    Отказ от закупена стока:

В качеството си на потребител Вие имате право в 14-дневен срок, считано от датата на доставка, да се откажете от поръчката и да върнете стоката, без да дължите обезщетение или неустойка и без да е необходимо да посочвате конкретна причина. В този случай КК Инвест Груп ООД няма никакъв ангажимент да осигури транспортирането на стоката обратно и разходите по връщането се поемат от клиента. Стоката трябва да е със запазена опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация, книжки и дискове, не трябва да има нарушен търговски вид, да не липсват опаковки, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоката. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя, рискът от случайно повреждане на стоката се носи изцяло от потребителя.

Възстановяване на заплатените суми:
КК Инвест Груп ООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП чл. 55, ал.6.

Адрес за връщане на стока при отказ от поръчка:

КК Инвест Груп ООД
гр. София, кв. Витоша, ул. “Никола Недев” № 16